Tiền và Hàng 06/01/2015 09:14

Quý III/2015 ban hành quy định chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích

FICA - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (do Nhà nước đặt hàng).

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền thực hiện rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật thay thế định mức kinh tế-kỹ thuật đã lạc hậu (trong đó có định mức lao động) để đảm bảo phù hợp với tổ chức sản xuất, sự phát triển của khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn lao động và chính sách tiền lương hiện hành; hoàn thành trước ngày 30/9/2015.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định về chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích để đặt hàng, đầu thầu trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý III/2015.

Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định về chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích để đặt hàng, đấu thầu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn chi phí tiền lương đầu vào trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích đối với đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên cơ sở hệ số lương cấp bậc bình quân trong định mức kinh tế kỹ thuật do các bộ ban hành, mức lương cơ sở và hệ số điều chỉnh tăng thêm phù hợp với mức tiền lương trên thị trường lao động ở từng vùng, đảm bảo nguyên tắc thống nhất chung trong tính toán chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích ở đầu vào.

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *