Thời sự 22/05/2018 15:50

Habeco lùi đại hội cổ đông giữa lùm xùm truy thu cả nghìn tỷ tiền thuế

Habeco vừa thông báo về việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với lý do chưa chuẩn bị đầy đủ các nội dung của đại hội theo đúng quy định.

Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco) vừa có thông báo về việc hoãn Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018.

Theo đó, Habeco cho biết đã gửi thư mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 9/5. Tuy nhiên, hiện tại Tổng công ty chưa chuẩn bị đầy đủ các nội dung của đại hội theo đúng quy định.

Do vậy, Habeco quyết định hoãn thời gian tổ chức đại hội chậm nhất đến ngày 29/6. Thời gian chính thức sẽ được thông báo sau.

Trước đó, Habeco cũng đã từng thông báo lùi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 từ ngày 27/4 sang ngày 24/5 với cùng lý do trên.

Cũng trong ngày 21/5, Habeco đã lên tiếng giải trình liên quan đến BCTC năm 2017 đã được kiểm toán.

Theo đó, Habeco cho biết thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán Nhà nước ngày 6/2/2018 của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Habeco, Hội đồng quản trị Sabeco đã thông qua việc thực hiện điều chỉnh hồi tố năm 2016 theo đúng kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Trong đó đã thực hiện điều chỉnh số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính riêng năm 2017 với các nội dung sau.

Thứ nhất, hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho cổ đông số tiền 1.533 tỷ đồng.

Thứ hai, tăng Doanh thu hoạt động tài chính, tăng Lợi nhuận trước thuế, tăng Lợi nhuận sau thuế trên Bảng kết quả kinh doanh riêng năm trước (năm 2016); Tăng phải thu khác, tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán riêng đầu năm từ nguồn cổ tức được chia từ các công ty thành viên, số tiền 168 tỷ đồng do hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các công ty thành viên.

Đồng thời điều chỉnh giảm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tăng phải trả cho cổ đông trên Bảng cân đối kế toán riêng đầu năm số tiền 168,57 tỷ đồng.

Habeco cho biết, tổng hai khoản phải trả cho cổ đông trên là 1.701 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông nên nội dung này chưa được Đại hội đồng cổ đông của Habeco thông qua

Ngoài ra, theo Habeco thì khoản hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các công ty thành viên đến thời điểm lập báo cáo tài chính riêng mới chỉ có Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương thông qua phương án phân chia cổ tức từ việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển (44,99 tỷ đồng).

Hai đơn vị còn lại là Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (123 tỷ đồng) chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông nên chưa thông qua các kiến nghị trên.

Riêng đối với Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, đến thời điểm lập báo cáo, Habeco chưa nhận được các quyết định của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội về việc thực hiện kiến nghị về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho cổ đông, số tiền là 90,6 tỷ đồng.

Do vậy, trong trường hợp Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội không thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thì khoản mục doanh thu hoạt động tài chính, lợi nhuận kế toán trước thuế, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2016 và các khoản mục phải thu ngắn hạn khác, phải trả ngắn hạn khác (là khoản cổ tức phải trả cổ đông liên quan đến phân phối lợi nhuận từ khoản cổ tức nêu trên) trên bảng cân đối kế toán riêng đầu năm và cuối năm sẽ giảm tương ứng.

Trước đó, Kiểm toàn Nhà nước đã yêu cầu Habeco phải nộp bổ sung vào ngân sách hơn 3.100 tỷ đồng, gồm tiền thuế còn thiếu và cổ tức trên vốn nhà nước.

Trong đó, đó số tiền thuế Habeco còn thiếu, phải nộp thêm vào ngân sách là 1.847 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng là 4,5 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 441 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 9 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 381 triệu đồng và các khoản phải nộp khác gần 1.392 tỷ đồng.

Nguyễn Mạnh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *