Thời sự 31/07/2018 17:59

Giải ngân vốn đầu tư công: Hàng loạt Bộ ngành, địa phương liên tục báo cáo muộn, không đầy đủ

Báo cáo về vốn đầu tư công của một số Bộ, ngành và địa phương còn chưa đầy đủ, liên tục, thường xuyên muộn hơn so với quy định, có những báo cáo nộp sau thời điểm tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(Ảnh minh hoạ).

Hiện nay, theo quy định, định kỳ hàng tháng, quý và cả năm các Bộ, ngành trung ương và địa phương tổng hợp, gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nắm tình hình và có chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, đối với báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng Bộ Tài chính nhận được của một số Bộ, ngành và địa phương còn chưa đầy đủ, liên tục, thường xuyên muộn hơn so với quy định, có những báo cáo Bộ Tài chính nhận được sau thời điểm tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, còn xuất hiện sự thiếu đồng nhất giữa mẫu biểu và nội dung tiêu chí báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương.

Theo đó, kể từ đầu năm 2018 đến nay, hàng tháng Bộ Tài chính chỉ căn cứ vào số liệu tổng hợp của Kho bạc Nhà nước để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, do vậy công tác tổng hợp báo cáo còn thiếu thông tin, thiếu dữ liệu để đối chiếu số liệu giữa báo cáo của đơn vị và của Kho bạc nhà nước.

"Qua đó, công tác tổng hợp, so sánh các chỉ tiêu kinh tế gặp nhiều khó khăn, thiếu đồng bộ và chính xác, đặc biệt là việc phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong năm để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ", Bộ Tài chính cho biết.

Từ tình hình trên, nhằm đảm bảo thời gian và nội dung báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng năm 2018 theo quy định, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản đề nghị các Bộ, ngành và địa phương chấn chỉnh công tác báo cáo, thống nhất mẫu biểu và nội dung báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng năm 2018 theo quy định của Bộ Tài chính.

Cụ thể, nội dung báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng tháng năm 2018 của các Bộ, ngành và địa phương phải có nhận xét, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong tháng so với kế hoạch được giao, nêu rõ nguyên nhân giải ngân chậm (nếu có) và các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Đồng thời, các Bộ, ngành và địa phương phải tổng hợp, báo cáo theo mẫu biểu kèm theo văn bản này và gửi Bộ Tài chính trước ngày 20 hằng tháng để Bộ Tài chính tổng hợp, đối chiếu, so sánh và thực hiện công khai tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của các Bộ, ngành và địa phương trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Phương Dung

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *