Doanh nghiệp 19/06/2018 15:21

Thủy sản An Giang bị phạt vì chây ỳ công bố thông tin, báo sai số liệu

Cụ thể, Thủy sản An Giang bị phạt 70 triệu do công bố thông tin không đúng thời hạn quy định và 85 triệu do thông tin công bố sai lệch.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 155/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF) do vi phạm công bố thông tin không đúng hạn nhiều lần và công bố thông tin sai lệch.


Cụ thể, AGF bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).


Nguyên nhân  là AGF đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật với các tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên soát xét năm 2017; BCTC kiểm toán năm 2017; công văn số 05CV/CPTS ngày 30/01/2018 về giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán BCTC; BCTC Quý I/2018; Báo cáo thường niên năm 2017).


Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.


Thêm vào đó, AGF còn bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Lý do là AGF đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch (Ngày 23/10/2017, Công ty CBTT BCTC Quý IV niên độ tài chính 01/10/2016 – 30/9/2017, theo đó: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế là 4,120 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/9/2017 là 99,131 tỷ đồng.


Tuy nhiên, ngày 17/01/2018, AGF đã BCTC kiểm toán niên độ 01/10/2016 – 30/9/2017 (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán), theo đó: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là âm 187,329 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/9/2017 là âm 92,323 tỷ đồng. BCTC Quý IV niên độ tài chính 01/10/2016 – 30/9/2017 và BCTC kiểm toán niên độ 01/10/2016 – 30/9/2017 của Công ty có sai lệch về số liệu của nhiều chỉ tiêu trước và sau kiểm toán, gồm các chỉ tiêu chính sau: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Doanh thu bán hàng, Giá vốn hàng bán, Chi phí quản lý doanh nghiệp.


Như vậy, AGF đã công bố thông tin sai lệch đối với số liệu tại BCTC quý IV niên độ tài chính 01/10/2016 – 30/9/2017.

AGF bị buộc cải chính thông tin đối với nội dung CBTT sai lệch theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

 

Nguyễn Mai

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *