Đầu tư 27/02/2015 20:03

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các huyện nghèo

FICA - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu tập trung sửa đổi, bổ sung chính sách để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các huyện nghèo, các địa bàn đặc biệt khó khăn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn, nhất là người thuộc hộ nghèo.

Theo đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong năm 2014, nhiều chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận tốt hơn nguồn lực đầu tư và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Đến cuối năm vừa rồi, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 1,8-2%/năm (từ 7,8% xuống còn 5,8-6%); riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm (từ 38,2% năm 2013 xuống còn 33,2% năm 2014).

Tuy nhiên, giảm nghèo ở một số nơi còn chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo thuộc các huyện nghèo còn lớn, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; một số chính sách giảm nghèo còn trùng chéo, khó thực hiện; nguồn lực huy động chưa đáp ứng được yêu cầu, hiệu quả sử dụng chưa cao; có nơi nhận thức về tầm quan trọng của công tác giảm nghèo bền vững còn hạn chế nên chưa dành sự quan tâm đúng mức đối với công tác quan trọng này.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đề ra là tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2%, riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 4%, phấn đấu đạt kết quả cao hơn.

Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo bền vững cần bảo đảm nguyên tắc đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, tập trung vào những vùng khó khăn hơn, nhất vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vừa hỗ trợ phát triển sản xuất, vừa hỗ trợ có hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

Đồng thời tập trung sửa đổi, bổ sung chính sách để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các huyện nghèo, các địa bàn đặc biệt khó khăn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn, nhất là người thuộc hộ nghèo; hỗ trợ việc tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, trước hết là nhà ở, học hành, chăm sóc sức khỏe; đáp ứng nhu cầu về thông tin, nước sạch, cải thiện cơ sở hạ tầng,…

Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần ưu tiên bố trí và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn cho công tác giảm nghèo bền vững với các chương trình, đề án khác trên từng địa bàn; khuyến khích, tôn vinh các doanh nghiệp, cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng quan tâm góp công, góp sức, tăng thêm nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững.

Đồng thời tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và ý nghĩa của công tác giảm nghèo bền vững, cộng đồng trách nhiệm, vươn lên thoát nghèo, phấn đấu làm giàu.

Thủ tướng cũng yêu cầu điều chỉnh tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng cho Ngân hàng Chính sách xã hội phù hợp với Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để Ngân hàng này có điều kiện hỗ trợ nhiều hơn, hiệu quả hơn cho công tác giảm nghèo bền vững; tập trung cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Ban Chỉ đạo Trung ương giảm nghèo bền vững phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương chuẩn bị tốt việc tổng kết chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 làm cơ sở để xây dựng chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với các yêu cầu cao hơn, xây dựng chuẩn nghèo mới với các tiêu chí tiếp cận đa chiều, cả về thu nhập, việc làm và bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *