Đầu tư 15/01/2015 15:17

“Sau cổ phần hóa, doanh nghiệp đủ điều kiện phải niêm yết”

FICA - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu, những doanh nghiệp có điều kiện thì thực hiện IPO theo quy định hiện hành, những doanh nghiệp chưa có điều kiện IPO ngay thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước

Theo báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2014, trong năm vừa qua kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã có chuyển biến vượt bậc so với những năm gần đây.

Cụ thể, đã sắp xếp 167 doanh nghiệp, tăng gấp 1,65 lần năm 2013; trong đó, cổ phần hóa 143 doanh nghiệp, tăng gấp gần 2 lần năm 2013; thoái vốn nhà nước được 6.076 tỷ đồng theo giá trị sổ sách, gấp 6 lần năm 2013, thu về 8.002 tỷ đồng, bằng 1,3 lần mệnh giá. Trong 432 doanh nghiệp cổ phần hóa, đã có 390 doanh nghiệp thành lập Ban chỉ đạo, 288 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, 175 doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng đánh giá, năm 2014, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu DNNN đạt kết quả tích cực. Kết quả sản xuất, kinh doanh của DNNN nâng lên; hoạt động của DNNN ngày càng công khai, minh bạch; DNNN làm tốt hơn vai trò nòng cốt, dẫn dắt, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công ích, phục vụ an sinh xã hội.

Cơ chế chính sách về đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN được ban hành tương đối đầy đủ và đồng bộ, tạo khung pháp lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tái cơ cấu DNNN và đổi mới hoạt động của DNNN. Trong quá trình thực hiện, khi cơ chế, chính sách chưa kịp ban hành đã có sự phối hợp giữa các cơ quan kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh.

“Kết quả này là tiền đề quan trọng để hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2014 - 2015. Các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh: Bình Định, Hà Tĩnh, Thái Bình; Tập đoàn: Hóa chất, Dệt May, Công nghiệp Than - Khoáng sản, Cao su; Tổng công ty: Hàng hải, Hàng không đã tích cực chỉ đạo, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết, sáng tạo, đạt kết quả nổi bật”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ghi nhận.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, một số cơ chế chính sách chưa được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời. Số doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn còn chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số bộ, địa phương, tập đoàn, tổng công ty tuy có triển khai nhưng chưa quyết liệt, đạt kết quả thấp hoặc chưa có kết quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu, năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần tập trung tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Bảo đảm thời hạn trình các Đề án còn lại theo Chương trình kế hoạch mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao. Tháo gỡ các cơ chế, chính sách vướng mắc, tồn tại còn tồn đọng trong năm 2014, cần hoàn thành ngay trong quý I/2015.

Rà soát bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và Luật Đầu tư (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua.

Đối với doanh nghiệp chưa thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Phó Thủ tướng yêu cầu trong quý I/2015 cần thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và bắt tay vào việc xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong quý III/2015 công bố giá trị doanh nghiệp và quý IV/2015 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Đối với doanh nghiệp đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa cần phải tổ chức ngay việc xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong quý II/2015 tất cả đều công bố được giá trị doanh nghiệp và quý III/2015 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Đối với doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu đến quý I/2015 tất cả đều công bố được giá trị doanh nghiệp và cuối quý II/2015 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa. Đối với doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp, trong quý I/2015 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Những doanh nghiệp có điều kiện thì thực hiện IPO theo quy định hiện hành. Những doanh nghiệp chưa có điều kiện IPO ngay thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác nhằm thay đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp, đa dạng hóa sở hữu, góp phần dân chủ hóa kinh doanh, tạo hàng hóa sẵn sàng cho thị trường.

Sau khi cổ phần hóa, các doanh nghiệp đủ điều kiện phải tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các doanh nghiệp đã IPO nhưng tỷ lệ bán cổ phần chưa đạt như phương án đề ra, cần tiếp tục bán cổ phần. Không chuyển các đơn vị sự nghiệp về Bộ khi cổ phần hóa tập đoàn, tổng công ty nhà nước; những đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao thì thực hiện theo cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch. Có lộ trình phù hợp để thoái vốn đầu tư ngoài ngành đối với những khoản đầu tư dở dang nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Trong Quý IV/2015, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan liên quan tổng kết công tác tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng kế hoạch tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 - 2020.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *