Thời sự 02/11/2013 21:49

Chính phủ duyệt kế hoạch triển khai cải cách chính sách tiền lương

FICA - Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công thực hiện các nhiệm vụ từ năm 2013 và các năm tiếp theo.

 

Ngân sách hụt thu ảnh hưởng đến lộ trình tăng lượng.

 

Thông tin từ website Chính phủ cho biết: Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 63 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công thực hiện các nhiệm vụ từ năm 2013 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, trong quý I/2014, Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách tinh giản biên chế. Năm 2014 và các năm tiếp theo, Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Về chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật Tiền lương tối thiểu vào năm 2015. Sau khi Luật Tiền lương tối thiểu được Quốc hội thông qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này.

Đối với chính sách bảo hiểm xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong Quý IV/2013 trình Chính phủ Quyết định triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm hưu trí bổ sung ở Việt Nam.

Trong tháng 12/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ để trình Quốc hội Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Sau khi Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi được Quốc hội thông qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong Quý II/2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương thuộc phạm vi quản lý.

Cũng tại kế hoạch này, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, cơ quan xây dựng 4 Đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng đến năm 2020 trình Hội nghị Trung ương.

4 đề án đó bao gồm: Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp đến năm 2020; Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đến năm 2020; Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đến năm 2020.

Đức Hùng

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *