Dòng chảy vốn 06/01/2015 14:09

TPHCM: Kiên quyết thu hồi tiền, tài sản chiếm dụng, thất thoát

FICA - TPHCM cho biết năm 2015 sẽ tập trung công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

UBND TPHCM vừa đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015.

Theo đó, năm 2015, về công tác thanh tra, ngành Thanh tra TP sẽ tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2015 đã được phê duyệt và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, Thanh tra Chính phủ liên quan đến công tác thanh tra, đặc biệt là đẩy nhanh thanh tra diện rộng về nợ đọng vốn đầu tư và thanh tra việc chấp hành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra TP cũng sẽ tập trung công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận sau thanh tra và chỉ đạo xử lý của UBND TP, kiên quyết thu hồi tiền, tài sản chiếm dụng, thất thoát về cho ngân sách nhà nước.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, TP sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;  tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;nắm chắc tình hình khiếu nại đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cấp cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại và tái đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết;đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng đơn giải quyết tồn đọng kéo dài, quá hạn và vượt cấp lên Trung ương; xử lý kiên quyết các đối tượng kích động, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

TP cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo; thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, đặc biệt là việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật đối với Chủ tịch UBND quận - huyện, Thủ trưởng các Sở - ngành TP, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập trung tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn TP; chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng theo Kế hoạch số 631/KH-UBND của Chủ tịch UBND TP.

Lãnh đạo các Sở - ngành, quận - huyện được yêu cầu phải chủ động và tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đúng thời hạn quy định; thực hiện công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, văn bản pháp luật, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở;tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm lãnh đạo tập trung, thống nhất, phát huy được tính chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bích Diệp

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *