Dòng chảy vốn 24/04/2015 15:55

Người Việt đã nộp 18.400 thuế thu nhập cá nhân từ đầu năm

FICA – Trong 4 tháng đầu năm, bội chi ngân sách nhà nước ở mức 49.500 tỷ đồng, trong đó, về phía chi, đã có 44.800 tỷ đồng được dành cho chi trả nợ, viện trợ.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2015 ước tính đạt 262.300 tỷ đồng, bằng 28,8% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 196.900 tỷ đồng, bằng 30,8%; thu từ dầu thô 20.000 tỷ đồng, bằng 21,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 44.400 tỷ đồng, bằng 25,4%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 64.600 tỷ đồng, bằng 29,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 42.400 tỷ đồng, bằng 29,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 38.200 tỷ đồng, bằng 32%; thuế thu nhập cá nhân 18.400 tỷ đồng, bằng 35,9%; thuế bảo vệ môi trường 3.400 tỷ đồng, bằng 26,3%; thu tiền sử dụng đất 14.300 tỷ đồng, bằng 36,7%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2015 ước tính đạt 311.800 tỷ đồng, bằng 27,2% dự toán năm. Trong đó chi đầu tư phát triển 50.400 tỷ đồng, bằng 25,9% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 49.000 tỷ đồng, bằng 25,7%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 216.600 tỷ đồng, bằng 28,2%; chi trả nợ và viện trợ 44.800 tỷ đồng, bằng 29,9%.

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, cán cân ngân sách Nhà nước ước tính thâm hụt 49.500 tỷ đồng.

Thanh Nga

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *