Dòng chảy vốn 02/11/2013 07:30

Nếu không trung thực, Chủ tịch, Tổng giám đốc PVN đều mất chức!

FICA - Trong trường hợp để PVN lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được giao trong 2 năm liên tiếp, hoặc trong tình trạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được thì Tổng giám đốc PVN sẽ bị miễn nhiệm. Nhưng nếu không trung thực, lạm dụng địa vị để thu lợi thì cả Chủ tịch và Tổng giám đốc đều mất chức.

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trong đó nêu rõ, mục tiêu hoạt động đầu tiên của tập đoàn là kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại PVN và vốn của PVN đầu tư tại doanh nghiệp khác.

Theo quy định tại Nghị định này, vốn điều lệ của PVN tại thời điểm chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là 177.628,4 tỷ đồng với chủ sở hữu là Nhà nước. Chính phủ thống nhất quản lý và thực hiện chức năng chủ sở hữu Nhà nước đối với PVN.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy rõ nhiệm vụ của PVN là phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của PVN trong phạm vi số tài sản của tập đoàn, định kỳ đánh giá lại tài sản theo quy định pháp luật.

PVN sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực sản xuất, kinh doanh là thăm dò khai thác dầu khí, lọc-hoá dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao; trong đó, thăm dò khai thác dầu khí là lĩnh vực kinh doanh chính.

Trong cơ cấu Hội đồng thành viên PVN có 7 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên không quá năm 5 năm. Hội đồng thành viên PVN là đại diện chủ sở hữu Nhà nước trực tiếp tại PVN; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước tại PVN và đối với các công ty con do PVN đầu tư 100% vốn điều lệ và đối với phần vốn góp của PVN tại các doanh nghiệp khác.

Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN do Thủ tướng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, kỷ luật, khen thưởng... Chủ tịch và Thành viên Hội đồng thành viên PVN sẽ bị miễn nhiệm nếu không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lạm dụng địa vị, quyền hạn để thu lợi cho bản thân (hoặc cho người khác), báo cáo không trung thực tình hình tài chính PVN.

Khi PVN không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do chủ sở hữu Nhà nước giao mà không giải trình được nguyên nhân khách quan và được chủ sở hữu nhà nước chấp thuận thì Chủ tịch và Thành viên Hội đồng thành viên PVN cũng sẽ bị mất chức.

Trong khi đó, Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng thành viên PVN do Bộ Công thương bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật... và có nhiệm kỳ không quá 5 năm.

Trong trường hợp để PVN lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được giao trong 2 năm liên tiếp, hoặc trong tình rạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được thì Tổng giám đốc PVN sẽ bị miễn nhiệm.

Ngoài ra, nếu không trung thực trong thực thi các quyền hạn, lạm dụng địa vị, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác, báo cáo không trung thực tình hình tài chính PVN, vị trí Tổng giám đốc PVN cũng bị bãi nhiệm.

Theo quy định, tại PVN có 3 kiểm soát viên để kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh, trong đó có việc thực hiện chế độ lương thưởng trong PVN. Trong 3 kiểm toán viên này, 1 do Bộ Tài chính bổ nhiệm là kiểm soát viên tài chính; 2 kiểm soát viên do Bộ Công thương bổ nhiệm.

Bích Diệp

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *