Dòng chảy vốn 20/08/2014 13:30

Hà Nội "hút" hơn 23 tỷ USD vốn FDI

FICA - Thống kê luỹ kế đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên toàn địa bàn thành phố đạt 23,08 tỷ USD với tổng số 3.012 dự án.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 6 tháng đầu năm 2014, trên toàn địa bàn thành phố đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 195 dự án (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 583,02 triệu USD (tăng 30,31% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 45% kế hoạch cả năm 2014 đề ra là thu hút 1,3 tỷ USD).

Về dự án cấp mới, có 15 dự án trong KCN được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 34,75 triệu USD (tăng 25% về số dự án và bằng 58% về vốn đăng ký so với cùng kỳ 2013). Ngoài KCN có 130 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 81,17 triệu USD (tăng 44,4% về số dự án và bằng 62% về vốn đăng ký so với cùng kỳ 2013).

Trong số 145 dự án đầu tư được cấp mới trong kỳ báo cáo, lĩnh vực thu hút vốn đầu tư lớn nhất là lĩnh vực chế biến chế tạo (41,11%); tiếp đến lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa (20,52%), hoạt động chuyên môn khoa học kỹ thuật (13,67%).

Xét theo vốn đầu tư đăng ký thì Hàn Quốc đứng đầu (chiếm 35,8%), Nhật Bản đứng thứ hai (chiếm 35,7%) và Hong Kong đứng thứ 3 (chiếm 12,3%), còn lại thuộc các quốc gia khác.

Phân theo hình thức đầu tư, hình thức đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngoài chiếm đa số với tỷ lệ 74,5%, còn lại thực hiện dưới hình thức liên doanh chiếm 25,5%.

Theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường kinh doanh bất động sản trầm lắng; quỹ đất và nhà xưởng sẵn có để đáp ứng việc thu hút sản xuất công nghiệp của thành phố còn hạn chế, hầu hết các khu công nghiệp đang hoạt động đã được lấp đầy.

Do vậy, trong 6 tháng đầu năm Hà Nội chưa thu hút được thêm các dự án bất động sản, các dự án đầu tư sản xuất sử dụng đất có quy mô lớn; Đa số các dự án đầu tư cấp mới trong kỳ thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ như: mua bán hàng hoá, dịch vụ thi công xây dựng; công nghệ thông tin...với quy mô vốn đầu tư đăng ký bình quân không lớn (khoảng 800.000 USD/1 dự án).

Về  dự án tăng vốn, tổng số có 50 lượt dự án thực hiện điều chỉnh tăng vốn với giá trị vốn đầu tư tăng thêm là 467,1 triệu USD (tăng 83% so với cùng kỳ 2013), trong đó UBDN thành phố Hà Nội thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 39 dự án với tổng vốn tăng thêm đạt 443,6 triệu USD (tăng 126% so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể 443,6/196,5 triệu USD) và BQL các KCN&CX Hà Nội thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án với tổng vốn tăng thêm đạt 23,5 triệu USD (bằng 40% so với cùng kỳ năm 2013).

Lĩnh vực điều chỉnh tăng vốn đầu tư lớn nhất là bất động sản (chiếm 50,1%), thứ hai là lĩnh vực sản xuất chế biến chế tạo (chiếm 13,9%); tiếp đến lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa (chiếm 11,8%), còn lại thuộc lĩnh vực khác.

Hàn Quốc đứng đầu (chiếm 65% tỷ trọng vốn tăng thêm), Singapore đứng thứ hai (chiếm tỷ trọng 8,96%), còn lại thuộc các quốc gia khác như Nhật Bản, Malaysia...

Về thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, toàn thành phố đã thu hồi/chấm dứt hoạt động 17 dự án (trong đó có 14 dự án ngoài KCN và có 3 dự án trong KCN) với tổng vốn đầu tư đăng ký luỹ kế giảm là 16,3 triệu USD.

Về tình hình đăng ký lại, chuyển đổi dự án đầu tư,  có 3 trường hợp thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp, dự án đầu tư và 10 trường hợp thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Về vốn đầu tư thực hiện 6 tháng qua của doanh nghiệp FDI ước đạt 450 triệu USD (tăng 18,42 so cùng kỳ năm 2013, cụ thể 450/380 triệu). 

Doanh thu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 102.184 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 4,86 tỷ USD (tăng 12,37% cùng kỳ năm 2013).

Kim ngạch xuất, nhập khẩu của khối FDI ước đạt 2.606,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 48,6%  tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn (tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2013). Khối doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao nhất trong 3 thành phần kinh tế (kinh tế nhà nước chiếm 32,9%, kinh tế ngoài nhà nước chiếm 18,7%) và duy trì mức ổn định tăng trưởng. Mặt hàng xuất khẩu chính là linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi.

Thống kê luỹ kế kết quả thu hút FDI trên toàn địa bàn thành phố đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên toàn địa bàn thành phố đạt 23,08 tỷ USD với tổng số 3012 dự án.

Trong đó, hiện có 2.806 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực là 21,15 tỷ USD (do một số dự án đã chấm dứt/giải thể hoặc đã được chuyển đổi thành 100% vốn trong nước, chuyển sang tỉnh thành phố khác: 206 dự án, với tổng vốn giảm 1,94 tỷ USD). Vốn đầu tư thực hiện ước đạt 10,92 tỷ USD (chiếm khoảng 51,6% vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực). 

Phương Dung

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *