Dòng chảy vốn 02/04/2015 12:56

4 người thất nghiệp có 1 người tốt nghiệp cao đẳng trở lên

FICA - Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I/2015 ước tính là 2,22%, trong đó khu vực thành thị là 3,17%; khu vực nông thôn là 1,75%. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động có trình độ cao đẳng trở lên chiếm 24,2% tổng số người thất nghiệp.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính đến thời điểm 1/4/2015 là 53,6 triệu người (tăng 8,8 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2014).

Xét theo khu vực, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 17,1 triệu người, chiếm 31,9%; khu vực nông thôn là 36,5 triệu người, chiếm 68,1%. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước tính đến thời điểm trên là 47,4 triệu người, không biến động nhiều so với cùng thời điểm năm trước.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý I năm nay ước tính 52,5 triệu người, bao gồm 21,3 triệu người đang làm việc ở khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 40,7% tổng số; ngành công nghiệp và xây dựng 13,4 triệu người, chiếm 25,5%; ngành dịch vụ 17,7 triệu người, chiếm 33,8%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I/2015 ước tính là 2,22%, trong đó khu vực thành thị là 3,17%; khu vực nông thôn là 1,75%. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động có trình độ cao đẳng trở lên chiếm 24,2% tổng số người thất nghiệp.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi có trình độ cao đẳng trở lên của cả nước là 4,39% (cao hơn 2,17 điểm phần trăm so với tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi), trong đó khu vực thành thị là 4,00%; khu vực nông thôn là 5,11%.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (Từ 15 - 24 tuổi) quý I ước tính là 6,20%, trong đó khu vực thành thị là 10,59%; khu vực nông thôn là 4,54%. Tỷ lệ thất nghiệp của người từ 25 tuổi trở lên quý I là 1,37%, trong đó khu vực thành thị là 1,93%; khu vực nông thôn là 1,10%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I năm nay ước tính là 2,82%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,42%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 3,44% (Tỷ lệ thiếu việc làm của quý I/2014 tương ứng là 2,78%; 1,45%; 3,37%).

Phương Dung

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *