Doanh nghiệp 26/06/2020 15:14

Nhân viên EVN nhận lương bình quân suýt soát “nghìn đô”

Trong năm 2019, lương bình quân của 4.638 người lao động tại EVN ở mức 22,5 triệu đồng/người/tháng và dự kiến số lượng lao động sẽ được nâng lên 4.767 người, tiền lương bình quân cũng sẽ được tăng lên 22,6 triệu đồng/người/tháng trong năm 2020.

Người lao động của EVN nhận lương bình quân 22,5 triệu đồng/người/tháng

Theo quy định về việc công khai, minh bạch thông tin doanh nghiệp Nhà nước tại Nghị định số 81 năm 2015 của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo về chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2019.

Theo báo cáo này, số người quản lý chuyên trách bình quân năm của EVN là 13 người và tiền lương bình quân là 47,2 triệu đồng/người/tháng. Mức lương cơ bản bình quân đối với người quản lý doanh nghiệp tại EVN đạt 32,3 triệu đồng/người/tháng.

Với mức chi trả này, lương bình quân đối với người quản lý EVN vẫn thấp hơn so với mức lương bình quân theo kế hoạch dành cho năm 2019 là 48,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó số lao động bình quân năm 2019 của tập đoàn này là 4.638 người và tiền lương bình quân là 22,5 triệu đồng/người/tháng. Theo như kế hoạch, số lao động là 4.855 người và tiền lương bình quân là 21,2 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy, người lao động của EVN nhận được mức tiền lương bình quân cao hơn so với kế hoạch đặt ra cho năm 2019, quỹ tiền lương cũng tăng lên 1.254 tỷ đồng thay vì con số kế hoạch là 1.234 tỷ đồng.

Hiện nay, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý năm 2019 chưa được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

Vì vậy, tạm thời báo cáo của EVN lấy theo số liệu EVN đã báo cáo Ủy ban tại văn bản số 1980/EVN-HĐTV ngày 31/3/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tiền lương sản xuất kinh doanh điện thực hiện Công ty mẹ năm 2019.

EVN cho biết, tiền lương đối với người quản lý chuyên trách gồm thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên được thực hiện trên nguyên tắc gắn với kết quả sản xuất kinh doanh và kết quả quản lý điều hành hoặc kiểm soát.

Tiền lương của người quản lý chuyên trách được phân phối và chi trả cho từng người quản lý chuyên trách theo Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý chuyên trách Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong năm 2020, EVN dự kiến nâng số lượng lao động lên 4.767 người và tiền lương bình quân cũng sẽ được tăng lên 22,6 triệu đồng/người/tháng. Quỹ tiền lương dự chi ở mức 1.290 tỷ đồng.

Số người quản lý doanh nghiệp trong năm nay dự kiến cũng tăng lên 14 người, mức lương cơ bản bình quân vẫn là 32,3 triệu đồng nhưng mức tiền lương bình quân tăng lên 48,4 triệu đồng/người/tháng. Quỹ tiền lương cho người quản lý doanh nghiệp theo đó sẽ hơn 8 tỷ đồng thay vì mức 7,2 tỷ đồng như trong năm 2019.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *