Dòng chảy vốn 11/04/2014 16:19

Phó Thủ tướng "thúc" hoàn thiện cơ chế thi tuyển Tổng giám đốc DNNN

FICA - Đánh giá tiến độ cổ phần hóa DNNN còn chậm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng yêu cầu Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đốn đốc Bộ Nội vụ trong quý II trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định về các chức danh quản lý chủ chốt tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Đề án chế độ thi tuyển, hơp đồng có thời hạn gắn với kết quản sản xuất kinh doanh đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

 

Văn phòng Chính phủ vừa công bố thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Theo đó, Phó Thủ tướng đánh giá, một số cơ chế, chính sách ban hành vẫn còn chậm, một số Bộ, ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm và quyết liệt trong triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được phê duyệt.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2014, tạo tiền đề thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN đến năm 2015, Phó Thủ tướng yêu cầu, Ban Chỉ đạo cần tập trung đôn đốc các Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đầy đủ, đúng tiến độ các cơ chế, chính sách theo kế hoạch đặt ra.

Đôn đốc Bộ Tài chính trình Chính phủ Quy chế quản lý tài chính của các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam (PVN), Điện lực Việt Nam (EVN); Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, trình Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Các Bộ, địa phương chỉ đạo, ban hành Quy chế quản lý tài chính của các tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc.

Phó Thủ tướng của yêu cầu, Ban Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các phương án sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Trong đó, tập trung bảo đảm tiến độc ổ phần hóa, giảm, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ giúp Phó Thủ tướng, Trưởng ban định kỳ giao ban với các Bộ, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, thực hiện các biện pháp cần thiết bảo đảm kết quả đề ra.

Tại Hội nghị vừa rồi, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng giao việc cụ thể cho Thứ trưởng Đặng Huy Đông đôn đốc Bộ kế hoạch và Đầu tư trong quý II báo cáo Thủ tướng sơ kết việc thực hiện Nghị định số 99 về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu được giao đôn đốc Bộ Tài chính ngay trong tháng 4 này trình Thủ tướng dự thảo Quyết định pháp quy hóa Nghị quyết số 15 về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thóa vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong quý III, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Đề án thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành CTCP khi cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Song song với đó là xử lý tái cơ cấu tài chính đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đốn đốc Bộ Nội vụ trong quý II trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định về các chức danh quản lý chủ chốt tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Đề án chế độ thi tuyển, hơp đồng có thời hạn gắn với kết quản sản xuất kinh doanh đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Trong khi đó, Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình được giao theo dõi, đôn đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo việc tái cơ cấu nợ của SBIC cũng như Vinalines.

Bích Diệp

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *