Đầu tư 13/05/2015 15:27

TPHCM: Bình quân thu nhập của hộ nghèo tăng 3,5 lần sau 10 năm?

FICA - UBND TPHCM vừa đề ra phương hướng, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2010.

Theo đó, mục tiêu là giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới của Chương trình Giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm; bình quân thu nhập của hộ nghèo TPHCM vào năm 2020 tăng lên 3,5 lần so với năm 2011 (theo Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020).

Để thực hiện các mục tiêu trên, TPHCM cho biết sẽ tập trung xây dựng hoàn chỉnh Chương trình Giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2016 – 2020 với các nội dung đổi tên “Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá” thành “Chương trình Giảm nghèo bền vững” hoặc “Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá bền vững” của TP giai đoạn 2016 – 2020.

Thành phố cũng sẽ ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo giai đoạn 2016 – 2020; chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều (thu nhập) sang đa chiều theo đúng tinh thần Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24-6-2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo hướng sử dụng song song chuẩn nghèo thu nhập và nghèo đa chiều để xác định chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo TP giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng thời, rà soát, bổ sung hoàn thiện các nhóm chính sách giảm nghèo theo hướng giảm nghèo bền vững; mở rộng chính sách hỗ trợ theo từng chiều thiếu hụt của người nghèo, có chính sách ưu tiên đối với nhóm hộ thuộc diện bảo trợ xã hội; đảm bảo chính sách giảm nghèo ban hành đi đôi với việc cân đối, bố trí nguồn lực của TP để tổ chức thực hiện.

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2016 – 2020 với các nội dung tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về giảm nghèo (theo phương pháp đa chiều) trong giai đoạn mới cho các ngành, các cấp và nhân dân TP, nhất là người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo TP để các chính sách giảm nghèo thật sự đi vào cuộc sống.

Đẩy mạnh sự phối hợp giữa chính quyền với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện, nhất là tham gia công tác kiểm tra, giám sát các nội dung hoạt động giảm nghèo ở các cấp. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Giảm nghèo bền vững các cấp, tiếp tục xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo, nhất là cấp phường, xã, thị trấn và lực lượng tổ trưởng tổ Tự quản giảm nghèo tại địa bàn dân cư.

Thanh Nga

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *