Doanh nghiệp 03/04/2018 22:18

Thủ tướng “thúc” - Những việc cần làm ngay ở các bộ, ngành

Tiếp tục cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả… là yêu cầu “khẩn” của Thủ tướng được Tổ công tác Chính phủ truyền đạt tới các bộ ngành trong văn bản hỏa tốc mới đây.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ đẩy mạnh cải cách hành chính 

 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp cần nghiên cứu cắt giảm các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện mà không cần thiết quản lý. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các Bộ, ngành trong quá trình rà soát, đánh giá các điều kiện đầu tư kinh doanh; định kỳ hàng Quý báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai, những vướng mắc phát sinh và đề xuất các giải pháp.

 

Đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đổi mới quy trình về thủ tục hải quan cho phù hợp với những quy định mới về quản lý, kiểm tra chuyên ngành; Đồng thời tổ chức, đánh giá lại hoạt động các địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung đã thành lập để đề xuất phương án triển khai hiệu quả.

 

Đối với các Bộ, cơ quan như Công Thương, Tư pháp, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng; Rà soát toàn bộ các quy định về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong các Luật có liên quan, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

 

Bên cạnh đó, các bộ ngành cần rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định, Thông tư, Quyết định) về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện đầu tư, kinh doanh; đề xuất sửa đổi, bãi bỏ những quy định chồng chéo, không đồng bộ, không hợp lý về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành điều kiện kinh doanh theo hướng xây dựng 01 Nghị định sửa nhiều Nghị định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ trong Quý II/2018.

Thủ tướng lưu s, việc cắt giảm, sửa đổi hoặc bãi bỏ phải thực chất, không cắt giảm, bãi bỏ hoặc sửa đổi theo kiểu cơ học thuần túy, gộp nhiều điều kiện vào 1 điều kiện; tuyệt đối không cắt giảm, bãi bỏ cái này lại bổ sung cái khác hoặc sửa đổi, cắt giảm theo kiểu thay đổi tên gọi;  Đồng thời, các bộ ngành cần khẩn trương xây dựng phương án, lộ trình cắt giảm, bãi bỏ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính không cần thiết, bất hợp lý, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. 

 

Kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng được thực hiện từ tháng 1/2017 đến tháng 2/2018 cho thấy việc rà soát, cắt giảm danh mục hàng hoá kiểm tra chuyên ngành vẫn… chưa đạt được yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ.

 

Cụ thể, hiện có Bộ Công Thương đạt yêu cầu theo nghị quyết Chính phủ, còn hầu hết các bộ ngành còn lại chưa đạt, chưa cắt giảm, số lượng cắt giảm quá ít và bị yêu cầu tiếp tục cắt giảm. Thậm chí, một số bộ ngành chưa đề xuất cắt giảm như Bộ Tài nguyên Môi trường có 110 mặt hàng nhưng chưa đề xuất cắt giảm mặt hàng nào. Vì vậy, tổ công tác đề xuất cần giảm 55 sản phẩm, hàng hoá mới đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết 01. Bộ Giao thông Vận tải bị yêu cầu cần cắt giảm 64 mặt hàng. Bộ Xây dựng cần cắt giảm 35 mặt hàng; Bộ Lao Động và Thương binh, Xã hội cần cắt giảm 16 mặt hàng; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần cắt giảm 3 mặt hàng.


H.Anh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *