Công ty mua bán nợ DATC được "rót thêm" 3.100 tỷ đồng vốn điều lệ

Ngày 11/12/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý bổ sung 3.100 tỷ đồng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) giai đoạn 2014-2015, gồm 2.500 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp và 600 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác theo quy định.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ của DATC; xuất Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để bổ sung vốn điều lệ cho DATC; đề xuất xử lý trong trường hợp các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật không đủ để bổ sung vốn điều lệ cho DATC.

DATC (tiền thân là Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp) đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/06/2003 với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng do Ngân sách Nhà nước cấp và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2004, được công nhận Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định số 55/2004/QĐ-TTg ngày 06/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu xử lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản không cần dùng, chờ thanh lý, vật tư ứ đọng kém, mất phẩm chất (gọi tắt là nợ và tài sản tồn đọng) góp phần lành mạnh hoá tình hình tài chính doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình sắp xếp và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

Ngày 30/06/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1494/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày 29/4/2014, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp đã chính thức chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu với vốn điều lệ là 2.481 tỷ đồng.

Mục tiêu hoạt động của DATC là hỗ trợ các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại lành mạnh hóa tình hình tài chính trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hoạt động mua bán nợ và tài sản tồn đọng. Góp phần giải quyết những tồn tại về tài chính nhằm thúc đẩy quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, giao, bán, khoán và cho thuê doanh nghiệp thông qua việc xử lý tài sản và các khoản nợ tồn đọng trước khi thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp; xử lý các khoản nợ và tài sản được loại trừ khi xác định giá trị doanh nghiệp.

DATC được thành lập còn nhằm mục tiêu thúc đẩy sự hình thành và phát triển của thị trường nợ, tạo thêm nguồn hàng cho thị trường tài chính. Qua đó thúc đẩy sự phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường trong nền kinh tế quốc dân đi đôi với việc tạo lập khung pháp luật đảm bảo sự quản lý và giám sát của Nhà nước. Xây dựng mô hình mẫu và định hướng cho việc hình thành và phát triển của một số định chế tài chính trung gian (thuộc các thành phần kinh tế) như các công ty mua bán nợ, dịch vụ đòi nợ, các công ty dịch vụ tư vấn tài chính... Qua đó, chuyển giao một số nghiệp vụ mang tính sự vụ từ các cơ quan quản lý nhà nước sang cho các tổ chức kinh tế độc lập, hoạt động chuyên trách.

Ngành nghề kinh doanh chính của DATC thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính, trong đó tập trung chủ yếu vào các hoạt động mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản (bao gồm cả tài sản và quyền sử dụng đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ); tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; tái cơ cấu doanh nghiệp gắn với chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

Bích Diệp

Chuyên mục : Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *