Thông tin diễn giả
Dan Kritenbrink
Dan Kritenbrink - Đại sứ  Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam

Daniel J. Kritenbrink là viên chức chuyên nghiệp trong ngành Ngoại giao Hoa Kỳ, hàm Tham tán Công sứ, và đã làm việc trong ngành ngoại giao từ năm 1994. Ông được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 10 năm 2017