Chứng Khoán 24/01/2015 10:07

Ủy ban chứng khoán lấy ý kiến Dự thảo sửa Nghị định về nới room

FICA - Dự thảo quy định, đối với công ty đại chúng, tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty (nếu có), nhưng tối đa không vượt quá tỷ lệ sở hữu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Theo đó, Dự thảo quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng.

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết trong ngành nghề, lĩnh vực cấm đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đầu tư;

Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định cụ thể về việc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khác  thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty (nếu có), nhưng tối đa không vượt quá các tỷ lệ sở hữu áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế đó;

Đối với công ty đại chúng hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, bao gồm cả một số ngành nghề, lĩnh vực có quy định khác nhau về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đó thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty (nếu có) nhưng tối đa không vượt quá mức của ngành nghề, lĩnh vực có quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thấp nhất;

Đối với công ty đại chúng không hoạt động trong ngành nghề, lĩnh vực trên, tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty (nếu có), nhưng tối đa không vượt quá tỷ lệ sở hữu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Đối với công ty đại chúng chuyển đổi từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền khi chấp thuận chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành công ty cổ phần. 

Đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện chào bán ra cổ phiếu ra công chúng để cổ phần hóa, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thực hiện theo Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và quy định của pháp luật về cổ phần hóa.

Trước đó, trả lời câu hỏi về vấn đề nới lỏng sở hữu nước ngoài được sửa đổi bổ sung vào Nghị định thay thế Nghị định 58/CP?, ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, hiện tại, Ủy ban Chứng khoán đang triển khai sửa đổi Nghị định 58/CP về hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán để trình Chính phủ ban hành trong 2015. Trong đó, ngoài các nội dung rà soát lại các quy định hiện hành tại Nghị định này còn bất cập (chào bán chứng khoán, niêm yết giao dịch) để sửa đổi bổ sung thì một nội dung quan trọng khác được đưa vào nghị định lần này là các quy định về sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng và tỷ lệ nắm giữ của các tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại các công ty chứng khoán ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán cũng song song báo cáo Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng xem xét ban hành các quy định nới lỏng sở hữu nước ngoài dưới hình thức Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thay thế Quyết định 55/TTg. Việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ đảm bảo khả năng thực thi nhanh hơn so với Nghị định của Chính phủ.

Về nội dung điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, dự thảo cho phép tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật Chứng khoán được phép mua nắm giữ trên 49% đến 100% vốn của công ty chứng khoán trong nước. Đối với công ty đại chúng, dựa trên các danh mục phân ngành lĩnh vực kinh doanh hạn chế đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn của Luật Đầu tư, thí điểm bước đầu cho phép nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ đến 60% vốn của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

Phương Dung

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *